สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม

นิติกรปฎิบัติการ (ปริญญาโท)


  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
 
 
   
  ข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   

 
 
 
 
powered by INET